history

BİLİMSEL PROGRAM


9 OCAK 2020, PERŞEMBE
08:00-09:00 Kayıt
09:00-16:45 Yoğun Bakım Hemşirelerine Yönelik Kurs
Kurs Sorumluluları:
Gülden Ersöz, Hülya Ulusoy

SÖZLÜ BİLDİRİLER
17:00-18:00 SALON - A
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları:
Selçuk Kaya, Defne Altıntaş

S-01 Yoğun Bakımlarda Gelişen İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonlar ve Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi: 5 Yıllık Deneyim
Salih Atakan Nemli

S-02 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarına Ait Örneklerde Tespit edilen Kandida Suşlarının Epidemiyolojisi, Tür Tayinleri ve Antifungal Direnç Profilleri
Murat Karameşe

S-03 Yoğun bakı ünitelerinde enfeksiyon gelişen ve gelişmeyen hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler
Hanife Uzar, Gönül Çiçek Şentürk

S-04 Yoğun bakım ünitesinde sepsisi ‘Clinical Decision Support Software' ile yönetme
Sinan Aşar, Mehmet Süleyman Sabaz

S-05 Kandidemili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Nurhayat Özbek, Nurten Nur Aydın, Firdevs Aksoy, Esra Özkaya, Gürdal Yılmaz, İftihar Köksal

S-06 Erişkin Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Son Bir Yıllık Karbapenem ve Kolistin Direncinin Değerlendirilmesi
Tuba Kuruoğlu, Aynur Atilla, Fatih Temuçin

SALON - B
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları:
Meltem Arzu Yetkin, Müge Koşucu

S-07 Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde xdr (extensive drug resistant) Acinetobacter spp üremesi olan hastaların değerlendirilmesi
Sudem Mahmutoğlu Çolak, İlknur Esen Yıldız, Uğur Kostakoğlu, Ayşe Ertürk

S-08 Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Gram negatif bakterilerin otomatize sistemle saptanan kolistin duyarlılığının mikrodilüsyon yöntemiyle doğrulanması
Zülal Aşçı Toraman, Sümeyra Kayalı, Mustafa Yılmaz, Fatma Günbey, Ferhat Genç, Merve Ayyıldız, Murat Türken, Hatice Handan Akbulut

S-09 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Esma Eroğlu, Fatma Çölkesen

S-10 Üçüncü basamak bir yoğun bakım ünitesinde intravenöz fosfomisin deneyimi
Fatma Çölkesen

S-11 Galaktomannan Antijeni Tespitinin İnvaziv Aspergilloz Tanısındaki Değeri
Özgür Yanılmaz, Nilgün Çerikçioğlu

S-12 Şiddetli Epidermolizis Büllozalı olguda sedasyon altında hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi
Duygu Demiriz Gülmez, Hilal Kırcı

18:00-19:00 SALON - A
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları:
Ahmet Can Şenel, Gülden Ersöz

S-13 Yoğun Bakım İhtiyacı Olan Pnömonili Hastalarda Atipik Pnömoni Ve Viral Pnömoni Etkenlerinin Araştırılması
Ahmet Doğan, Yasemin Ersoy, Barış Otlu, Çiğdem Kuzucu

S-14 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Değerlendirilmesi
Abdullah Özdemir, Ayşe Hızal, Tolga Koyuncu

S-15 Yoğun bakımda pulmoner emboli ve şok tablosundaki hastada asıl tanı: Hanta Virüs enfeksiyonu
Ezgi Öngöz, Beyhan Güvercin, Ahmet Oğuzhan Küçük, Mehtap Pehlivanlar Küçük

S-16 Türkiye'deki bir üniversite hastanesinde hematoloji-onkoloji ve yoğun bakım ünitesindeki kandidemili hastaların epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi
Selda Aydın

S-17 Yoğun Bakım Ünitelerinde İzolasyon Yöntemleri Farkındalığının Değerlendirilmesi
Firdevs Aksoy, Dilek Kocabaş, Nurhayat Özbek, Serhat Atalar, Gürdal Yılmaz, İftihar Köksal

S-18 İkinci parmağın dördüncü parmağa oranı (2D:4D) çocuk hastalarda postoperatif ajitasyonu tahmin etmede yeni bir morfolojik marker olabilir mi?
Aysun Çağlar Torun

SALON - B
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları:
Başar Erdivanlı, Firdevs Aksoy

S-19 Yoğunbakım ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemlerinin monitorizasyonu
Özlem Bayraktar Saral, Serap İskender, Ebru Emel Sözen, Aysel Karadeniz, Selma Altuntaş, Zehra Şal

S-20 Erişkinde Postoperatif Nozokomiyal Menenjit Etkenleri, Klinik Özellikleri ve İntratekal Tedavi
Filiz Kızılateş, Kübra Demir Önder, Ayşegül Seremet Keskin

S-21 Yoğun Bakımda Sağlık Personelinin El Hijyeni Kalitesini Arttırma Çalışması
Hülya Özkayalar, Gülden Ersöz, Güliz Evik, Gülcan Türkmen, Ezgi Ata, Ali Aydın Altunkan

S-22 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kandan İzole Edilen Örneklerde Kolistin Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Dilek Kocabaş, Nurten Nur Aydın, Firdevs Aksoy, Esra Özkaya, Gürdal Yılmaz, İftihar Köksal

S-23 Masif postpartum kanama nedeniyle şok tablosuyla prezente olan ve intraarteryel embolizasyonla tedavi edilen Glanzmann trombasteni olgusu
Şükrü Oğuz, Gülseren Dinç

10 OCAK 2020, CUMA
SALON - A
08:30-09:15 Açılış Töreni
09:15-09:45 1. Oturum
Oturum Başkanları: Muhammet Güven, Mehmet Doğanay
Konferans: Yoğun Bakımlarda El Hijyeninin Önemi - Bir Başarı Öyküsü
Emine Alp Meşe
09:45-10:45 2.Oturum: Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında Tanımlama ve Bildirim
Oturum Başkanları: Murat Akova, Arzu Topeli İskit
Are New Sepsis Criteria Sufficient for Sepsis Diagnosis?
Jan De Waele
Solunum Yolu, VİO Sürveyansı VİP’leri Yeterince Yakalıyor mu?
Gökhan Metan
TIG mi, ICD mi, SUT Ne Diyor?
Ahmet Kara
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 3.Oturum: Yoğun Bakımlarda Antimikrobiyal Ajanların Yönetimi-I
Oturum Başkanları: Nurcan Baykam, Murat Sungur
Antimicrobial Stewardship: How to Implement and How to Deal with Barriers
Jan De Waele
In 2035, Will All Bacteria Be Multiresistant?
George Dimopoulos
Nereye Kadar Antibiyotik Tedavisi ?
Hande Arslan
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Uydu Sempozyumu - 1
Posagil Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: İftihar Köksal
İnvazif Fungal İnfeksiyon Profilaksisinde Posakonazol’ün Yeri
Murat Akova
Fungal İnfeksiyonlarda Azol Direnci
Sevtap Arıkan
Tedaviye Refrakter ya da Entoleran İFİ Olgularında Posakonazol’ün Yeri
Ömrüm Uzun
14:00-15:00 4.Oturum: Yoğun Bakımlarda Antimikrobiyal Ajanların Yönetimi-II
Oturum Başkanları: Emine Alp Meşe, Nazrin Mustafayeva
Kısa Süreli Tedavi - Uzun Süreli Tedavi
Gürdal Yılmaz
Klinik Eczacı Gözü İle İlaç Etkileşimleri ve Antibiyotikler
Kutay Demirkan
Nutrisyon ve Enfeksiyon
Osman Abbasoğlu
15:00-15:45 Uydu Sempozyumu - 2
Eylem Medikal Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Necmettin Ünal
Sepsis Hastalarında Sitokin Çıkarılması
Remzi İşçimen
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 5.Oturum: Çok İlaca Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlarda Farklı Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Rahmet Güner, İsmail Cinel
MDR Sorunu ve Yönetimi
Halis Akalın
Baktriyofajlar
Ayşegül Ulu Kılıç
Antibiyofilm Stratejileri
Serhan Sakarya
17:00-18:15 6.Oturum: Yoğun Bakımlarda Alt Yapı ve Personel - Enfeksiyon İlişkisi
Oturum Başkanları: Bilgin Cömert, Hülya Ulusoy
İzolasyon Odaları Kimler için? Açık Yoğun Bakım - Bölünmüş Odalı Yoğun Bakım
İmran Hasanoğlu
Personel ve Eğitimin Etkisi
Demet Aydın
Check Listler ve Hasta Bakımı
Remzi İşçimen
Türkiye’de Karbepem ve Kolistin Direnci ve Belirlenmesi?
Serap Süzük Yıldız
18:15-19:00 7. Oturum: Bilim Dünyasından Son Haberler; Yoğun Bakımlarda Neler Oluyor?
Oturum Başkanları: Dilek Arman, Dilek Özcengiz
Enfeksiyon Dünyasından Haberler
Murat Akova
Yoğun Bakım Dünyasından Haberler
Necati Gökmen
20:30-22:00 “Ekipler Yarışıyor” Bilim ve Genel Kültür Yarışması
11 OCAK 2020, CUMARTESİ
SALON - A
08:30-09:45 8.Oturum: Sepsiste Acil Tedavi Yönetimi
Oturum Başkanları: Ferda Kahveci, Ata Nevzat Yalçın
Antibiyotik Tedavisi
Yasemin Çağ
Sıvı Tedavisi
Ferda Kahveci
Vazopressör Tedavi
İsmail Cinel
Diğer Tedaviler
Defne Altıntaş
09:45-10:45 9.Oturum: Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Ekonomik Yükü ve Ötesi
Oturum Başkanları: Kemalettin Aydın, Yeşim Taşova, Günel Aliyeva
Üniversite Hastaneleri
Necmettin Ünal
Kamu Hastaneleri
Mustafa Ertek
Özel Hastaneler
Hayreddin Yekeler
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Uydu Sempozyumu - 3
Gilead Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Yeşim Taşova
Yoğun Bakımda İFİ’ler
Hatice Rahmet Güner
11:45-12:30 10.Oturum: İnteraktif Oturum: Yoğun Bakım Viziti
Oturum Başkanları: Neşe Saltoğlu, Remzi İşçimen
Enfeksiyoncu Gözüyle
Gökhan Aygün
Yoğun Bakımcı Gözüyle
Oktay Demirkıran
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Uydu Sempozyumu - 4
Baxter SRRT Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Ferda Kahveci
Sepsis Yönetiminde Kan Pürifikasyonu ve Membran Teknolojileri
Kamel El Attar, Murat Sungur
14:15-15:15 11.Oturum: Yoğun Bakımda Fungal Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Hande Arslan, Necmettin Ünal
Aspergillosis in the ICU
George Dimopoulos
YBÜ’de Kandida Enfeksiyonlarının Yönetimi
Oya Eren Kutsoylu
Diğer Fungusların Yönetimi
Bilgin Arda
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:15 Uydu Sempozyumu - 5
Sanidez Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: Gürdal Yılmaz
Biyogüvenlikte Dezenfeksiyonun Önemi
Ufuk Tansel Şireli
Pron-Up ve Sanitest Ürün Sunumu
Yavuz Akbulut
16:15-17:15 12. Oturum: İnteraktif Oturum: Mikrobiyolog Ne Söylüyor, Klinisyen Ne Anlıyor?
Oturum Başkanları: Sesin Kocagöz, Demet Aydın
Hızlı Tanı Yöntemlerinin Önemi
Tanıl Kocagöz
Kalitatif Kültür mü, Kantitatif Kültür mü? Kolonizasyon mu, Enfeksiyon mu?
Sesin Kocagöz
Fungal Enfeksiyonlarda Tanı
Sevtap Arıkan Akdağlı
17:15-18:30 13.Oturum: Yoğun Bakımda Terminal Dönem Hastaları ve Beyin Ölümüne Yaklaşım
Oturum Başkanları: Recep Öztürk, Hüseyin Öz
Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Gelişen Hastalarda Enfeksiyon ve Antibiyotik Kullanımı Organ Nakline Engel mi?
Yaşar Bayındır
Terminal Dönemdeki Hastalarda Tedavi Yönetimi
Hülya Ulusoy
Terminal Dönem ve Beyin Ölümü Hastalarında Tedavilerin Etik Yönü
Nesrin Çobanoğlu
Terminal Dönem ve Beyin Ölümü Hastalarında Tedavilerin Hukuksal Yönü
Dilek Özcengiz
18:30-18:45 Ara
18:45-20:00 SALON - B
Sözlü Bildiri Yarışma Oturumu
Oturum Başkanları:
Mehmet Bakır, Necati Gökmen

S-25 El Hijyeni Gözlem Sonuçlarının El Sabunu yada Dezenfektan Tüketim Miktarları ve Enfeksiyon Hızları ile Karşılaştırma Çalışması
Zehra Yılmaz, İlknur Esen Yıldız, Uğur Kostakoğlu, Sevda Özdemir Al, Sudem Mahmutoğlu Çolak, Ayşe Ertürk

S-27 Sepsis hastalarinda JAFRON-HA330® deneyimi
Ahmet Oğuzhan Küçük, Hüseyin Şenel, Asiye Özdemir, Serap Zengin Karahan, Müge Koşucu, Hülya Ulusoy

S-28 Yoğun Bakım olgularında Vitamin D ve Anjiyopoetin 1 - 2 düzeylerinin sağkalım üzerine etkileri
Emre Onur Köse, Demet Aydın, Fatma Taneli, Erhan Eser, Canan Gürsoy, Deniz Heppekcan, Serpil Ekin, Gülay Ok, Koray Erbüyün, Mehmet Yamaç Erhan, Hasan Aydede

S-29 Yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömonili hastalarda bireyselleştirilmiş antibiyotik tedavisi
Serhat Atalar, Gürdal Yılmaz, Ahmet Eroğlu, İftihar Köksal

S-30 Yoğun Bakım Ünitelerinde Kan Dolaşım Enfeksiyonu Tanısı ile Takip Edilen Olguların Laboratuvar Parametrelerinin Mortaliteyle İlişkisi: Kesitsel Çalışma
Uğur Kostakoğlu, Sevda Özdemir Al, İlknur Esen Yıldız, Leyla Kazancıoğlu, Pınar Erdoğan, Ayşe Ertürk

POSTER ALANI
Poster Turu
Oturum Başkanları:
Defne Altıntaş, Gürdal Yılmaz

P-02 Plazmaferez ile tedavi edilen Weil Hastalığı: Olgu sunumu
Aytül Coşar Ertem, Hazel Neslihan Saydam, İlkay Ceylan, Ferda Şöhret Kahveci, Remzi İşçimen, Nermin Kelebek

P-03 Yoğun Bakım Ünitelerinde Primer ve Sekonder Bakteriyemi Tanısı ile Takip Edilen Olguların Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma
Sevda Özdemir Al, Uğur Kostakoğlu, İlknur Esen Yıldız, Şule Batçık, Ünsal Bağın, Ayşe Ertürk

P-04 Yoğun Bakım Ünitelerinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı Ve Antifungal Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Leyla Kazancıoğlu, Şule Batçık, Hızır Kazdal, İlkay Bahçeci

P-05 Kolonoskopi Sonrası Gelişen Masif Gazlı Gangren: Olgu Sunumu
Arzu Haznevi, Aytül Coşar, Ferda Kahveci

P-06 Venovenöz Ekstra Korporeal Membran Oksijenasyonunun Şiddetli Akut Respiratuar Distres Sendromlu Hastada Başarıyla Kullanılması
Selma Fiş Topaloğlu

P-08 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde eksitus olan hastaların kan kültürlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Ebru Kaçmaz, Gürkan Bozan, Mehmet Özgür Arslanoğlu, Ömer Kılıç, Ener Çağrı Dinleyici

P-09 Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyon Etkenleri ve Karbapenem Direnç Profilleri
Mehmet Süleyman Sabaz

P-10 Açık yaraya bitkisel macun kullanımı sonrasında gelişen tetanoz olgusu
Rabia Yılmaz, Sinan Aşar

P-11 Üçüncü basamak bir yoğun bakım ünitesinde son iki yılda görülen hastane enfeksiyonlarının irdelenmesi
Fatma Çölkesen

P-12 Şehir Hastanesinde Yoğun Bakım Temizliği
İclal Kikizade, Aygün Uğurbekler, Çilem Özel, Havva Orul, Asuman Turan, Derya Baş

P-13 Sepsiste immunadsorpsiyon tedavisi; Bir olgu
Serap Zengin Karahan, Asiye Özdemir, Hüseyin Şenel, Ahmet Oğuzhan Küçük, Ahmet Eroğlu, Ahmet Can Şenel, Hülya Ulusoy

P-14 Şehir Hastanesinde VRE Sürveyansı
Derya Baş, Havva Orul, Asuman Turan, Aygün Uğurbekler, Çilem Özel, İclal Kikizade

P-17 Posakonazol 100 mg Gastro-Rezistan Tabletin Sağlıklı Erkek ve Kadın Gönüllülerde Açlık ve Tokluk Durumunda Tek Doz Çapraz Karşılaştırmalı Biyoyararlanım Çalışması
Başak Taburoğlu Yılmaz, Nilden Dayan, Elif Oğralı

P-18 Yoğun bakım kandidemi vakalarının mortalite takibinde trombosit (PLT) ve ortalama trombosit hacmi (MPV)'nin yeri
Selma İlkay Şahin, Tayibe Bal, Sabahattin Ocak, Yusuf Önlen

P-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Toplum Kaynaklı Kandidemi Olgusu
Fatma Çölkesen, Arzu Tarakçı, Esma Eroğlu, Fatma Kacar

P-20 Beyin Kitlesi Tanısı İle Takip Edilen Hastada Şaşırtan Tanı
Pınar Ünveren, Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kızılateş, Kübra Demir Önder

P-22 İntravenöz Fosfomisine Bağlı Hipernatremi Gelişen Bir Olgu
Fatma Çölkesen, Arzu Tarakçı, Esma Eroğlu, Fatma Kacar

P-23 Bir Üçüncü Basamak Hastanede Yoğun Bakım Ünitelerinde Bir Günlük Hasta Profilinin Değerlendirilmesi
Arzu Tarakçı, Esma Eroğlu, Fatma Çölkesen, Selver Can, Şule Armağan, Fatma Kacar

12 OCAK 2020, PAZAR
SALON - A
08:30-09:15 14.Oturum: Yoğun Bakımda Viral Enfeksiyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Kenan Hızel, Oktay Demirkıran
Solunumsal Viral Enfeksiyonlar
Firdevs Aksoy
Sitomegalovirus
Uluhan Sili
09:15-10:15 15.Oturum: Yoğun Bakımda Özellikli Hastalara Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Serap Gencer, Zafer Çukurova
İmmünsüpressif Hastalar
Melda Türkoğlu
Obezler ve Yaşlılar
Bilgin Cömert
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 16.Oturum: Yoğun Bakımda Kalite Standartlarının Uygulama Farklılıkları
Oturum Başkanları: Canan Ağalar, Remzi İşçimen
Üniversite Hastaneleri
Funda Öztuna
Kamu Hastaneleri
Zafer Çukurova
Özel Hastaneler
Murat Sungur
11:30-12:20 17.Oturum: Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanları: Ahmet Eroğlu, İftihar Köksal
Yoğun Bakım Hastasında Prokalsitoninin Önemi ve Prokalsitonin Biyokimyası
Asım Örem
Yoğun Bakımda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Vildan Avkan Oğuz
12:20-12:50 Kapanış Oturumu

DUYURULAR


Bilimsel Program Yayında.

KALAN SÜRE


  • 0GÜN
  • 0SAAT
  • 0DAKİKA
  • 0SANİYE